Leger van Vrede

 

Blog

Lees hier over diverse onderwerpen met betrekking tot de Bijbel, het leven als Christen en theologie.

2024-01-23

Generationele vloeken en de duivel recht geven in het Nieuwe Verbond

NOOT 2024
Deze onderstaande tekst schreef ik meer dan 10 jaar geleden. Ik sta nog helemaal achter wat ik hier schreef, maar het is belangrijk om de context te begrijpen. In deze tijd kende ik mensen die betrokken waren bij een bediening die sterk focuste om het gedeelte over de vloek in Deut. 28. Deze vloek zou de oorzaak zijn dat mensen ziek zijn, en vooral de generatievloeken waren erg belangrijk voor hen. Men geloofde dat je alleen kon genezen van (aangeboren) ziekten als je alle vloeken had opgespoord en verbroken had. Hiervoor hadden ze een dik boek met “geestelijke wortels” waarin je op basis van je ziekte kon opzoeken welke zonde je voorouders gedaan hadden. Hier moest je dan schuld over belijden en je van bekeren. Dit gaat rechtstreeks in tegen Gods Woord in Ezechiel 18:20! Zie onderaan voor een mogelijk gebed waarin je dit heilige huisje effectief kan ontkrachten.

Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, (Ex 20:5b)

Op dit vers en op enkele anderen baseren sommige kerken het dat als je ziek bent dit kan komen door een zonde in het voorgeslacht. Vooral als je ziek geboren bent. Men zegt dan dat je eerst de zonde van je voorouders moet belijden en er vergeving voor moet vragen voordat je genezen kan worden. Er is alleen een probleem. Wij leven onder een nieuw Verbond, waarover God gezegd heeft dat ieder verantwoordelijk is voor zichzelf en niet langer gestraft wordt voor de zonden van de voorouders. Dit wordt heel duidelijk als je de profetie uit Jeremia 31 over het nieuwe Verbond bekijkt:

27 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het huis van Israël en het huis van Juda bezaaien zal met zaad van mensen en zaad van dieren. 28 Dan zal het gebeuren, dat Ik ten aanzien van hen zal waken om te bouwen en te planten, zoals Ik ten aanzien van hen gewaakt heb om weg te rukken en af te breken, om omver te halen en te vernielen, en hun kwaad aan te doen, spreekt de HEERE. 29 In die dagen zullen zij niet meer zeggen:

   De vaders hebben onrijpe druiven gegeten,

   en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden.

30 Maar ieder zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden. 31 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten, 32 niet zoals het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat Ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden – Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ík hen getrouwd had, spreekt de HEERE. 33 Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer eenieder zijn naaste en eenieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken.

Deze voorspelling gaat helemaal over het nieuwe Verbond. Onder dit Verbond zullen we niet meer zeggen dat de kinderen de straf dragen voor de zonden van de ouders. Deze profetie wordt ook in Ezechiël bevestigd. In hoofdstuk 18 schrijft hij nog uitvoeriger dat het wat God betreft afgelopen is met de generationele vloeken. Hij schrijft in vers 20:

De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.

Dit is duidelijk het tegenovergestelde van wat de eerder genoemde groepen onderwijzen. Zij zeggen namelijk dat het wel degelijk de ongerechtigheid van je vader is die je draagt en dat je pas vrij kan worden als je plaatsvervangend ’sorry’ zegt. (Vergeving vraagt)

Nieuwe Testament

Na enkele profetiën te hebben besproken over het nieuwe Verbond is het goed om ook naar dit Verbond zelf te kijken. Allereerst bij Jezus, en daarna ook bij Paulus. Op een gegeven moment komen de discipelen bij Jezus met dezelfde vraag als die nu nog vaak gesteld wordt: Wie heeft er gezondigd?

1 En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. 2 En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? 3 Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. 1Maar opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden, 4 moet Ik de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken. 5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het Licht der wereld.

Jezus zijn antwoord is vrij simpel: Hij heeft niet gezondigd, en ook zijn ouders niet. Uit zijn volgende zin maak ik op dat Jezus het ook eigenlijk niet interessant vindt. Hij moet deze man genezen, dàt zijn de werken van God. Ik heb ook wel eens horen zeggen dat het in het geval van deze man dan dus ook zijn grootouders waren die gezondigd hadden. Dat is niet wat Jezus zegt. In plaats daarvan probeer je je eigen theologie aan Jezus op te dringen en ben je veroordelend bezig. Als er iets is waarmee we ons niet bezig moeten houden is dat veroordeling.

Het wordt nog duidelijker. Petrus verteld ons waar de ziekte vandaan komt:

U weet wat er gebeurd is in heel Judea, wat begon in Galilea na de doop die Johannes gepredikt heeft: hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.

(Handelingen 10:37-38)

Dus was ook deze blinde man ziek omdat hij door de duivel overweldigd was, zoals iedere zieke die door Jezus genezen werd. Jezus genas ook om de werken van God te laten zien. Gods overwinning op de duivel. (Jezus genas niet per sé om te bewijzen dat Hij God was. Dat vinden we niet terug in de Bijbel. In dat geval: Was Paulus God omdat hij mensen genas, volstrekt niet! Men dacht wel dat hij een god was, maar dat werd direct afgewezen. (Hand 14:10,14-18 Hand 28:6)

Jezus genas in de eerste plaats uit ontferming over de mensen. (Matt 14:14) En Hij bewees dat Hij God was door uit de dood op te staan. Aan de andere kant bevestigen de wonderen wel de waarheid van het Evangelie. (Markus 16:

Jezus zegt ook het volgende:

En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. (Mattheüs 23:9)

Onder het nieuwe Verbond is onze aardse vader niet langer onze vader. We zijn namelijk opnieuw geboren. Uit God geboren. Hoe kunnen wij dan zeggen dat we een vloek van onze vader hebben geërft omdat onze vader gezondigd heeft? Kan de Vader in de hemel zondigen? Op het moment van onze bekering en wedergeboorte worden onze aardse familiebanden verbroken en wordt God onze Vader:

Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon; en als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. (Galaten 4:7)

Van wie zijn we erfgenaam? Van onze zondige aardse vader?…

Hierbij komt nog dat Jezus de vloek van de wet op zich heeft genomen:

Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,(Galaten 3:13)

De vloek is door Jezus verbroken. Hij droeg het voor ons. Door zijn offer zijn de profetieën van Jeremia en Ezechiël uitgekomen.

Heel veel mensen proberen het oude en het nieuwe Verbond op een bepaalde manier met elkaar in verzoening te brengen. In heel veel gevallen is dit gewoon niet mogelijk. De belangrijkste reden is dat wij nu een beter Verbond hebben, met betere beloftes! (Hebr 8(:6))

We kunnen leren van het geloof van de mensen onder het oude Verbond. We kunnen leren over onze geschiedenis. Maar we kunnen het oude Verbond niet maken tot een leefregel. Dat zou het offer van Christus krachteloos maken.

Nu tot slot nog even terug naar de generationele vloeken. Wat is er dan aan de hand? Veel mensen hebben ervaring met iets dat op een vloek lijkt. Mensen die de zelfde zonden begaan of dezelfde ziektes krijgen of ongelukken. Er zijn meerde verklaringen voor en er kunnen er meerdere waar zijn. Afhankelijk van de situatie. Ten eerste kan er een genetisch defect zijn. Een gevolg van de zondeval. Ten tweede kan het zo zijn dat je de zonden van je ouders gewoon als aangeleerd gedrag hebt meegekregen. In de derde plaats kan het zijn dat dezelfde duivel die je voorouders heeft lastiggevallen nu ook jouw aanvalt.

Het verschil is dat die duivel geen recht heeft zolang jij niet beleidt. Hij is een dief die komt om te stelen, te vernietigen en te verdelgen. (Joh 10:10) En hij moet gaan in de Naam van Jezus. Of je nou weet hoe hij binnen is gekomen of niet. 1 ding weet je, hij is er nu illegaal aangezien Jezus voor jouw genezing betaald heeft.

In deze 3 gevallen behandelen we het probleem op dezelfde wijze. We spreken het aan, bestraffen het en sturen het eruit in de naam van Jezus. Het is goed om dit met dank naar God toe te doen.

De duivel heeft géén recht op ons

Sterk aan dit onderwerp verbonden is het geloof dat we de duivel het recht hebben gegeven om ons ziek te maken. Ook zou dat overgaan op je kinderen, omdat jij een deur hebt opengezet.Hier wil ik kort op reageren. Het is namelijk de vraag of we de duivel überhaupt recht kunnen geven. In deze context zou je voor ‘recht’ ook het woord ‘autoriteit’ gebruiken.

En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Matth 28:19)

Het woord ‘macht’ in deze tekst betekend ook autoriteit. (ἐξουσία, exoesía) Jezus zegt dus dat Hij alle autoriteit heeft in de hemel, en op aarde. Als Hij alle autoriteit heeft, dan is er geen autoriteit voor ons om te hebben. Ook is er voor de duivel geen autoriteit om te hebben.

We kunnen niet weggeven wat we niet hebben.

Daaraan wil ik toevoegen dat we in Christus wel autoriteit hebben, maar die is volledig afhankelijk van Hem. We doen wat Hij gezegd heeft en verkondigen Zijn Woord. En Hij bevestigt het met tekenen die daarop volgen. De duivel recht geven is niet het Woord van Jezus dus Hij stemt er ook niet mee in.

Ten tweede is Jezus vrij duidelijk over wie de duivel is:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. (Joh 10:10a)

De duivel is een dief, een crimineel. Wat hij doet is stelen, moorden en mensen naar de hel helpen. hij is niet de beul van Gods rechtbank. En ook niet Gods politieagent. Nee, een crimineel. De dingen die hij doet zijn dus criminele daden. Stel dat je de voordeur van je huis per ongeluk open laat en er komt een inbreker binnen. En hij neemt alles mee wat in je huis is. Het is nog steeds een misdaad, zelfs al staat de deur open.

Op diezelfde manier is het nog steeds een misdaad als de duivel ons ziek maakt of ons onderdrukt. Zelfs als we een keer niet waakzaam zijn geweest.

U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en  staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. (Joh 8:44)

Weer wordt duidelijk dat de duivel een crimineel is, in dit geval een moordenaar en een leugenaar. De duivel doet zijn best om ons ervan te overtuigen dat hij het volste recht heeft om ons kapot te maken. Dit gaat rechtstreeks tegen de Bijbel is en is dus een leugen. Als een duivel niet weggaat omdat hij zich op dat recht beroept is hij ook crimineel bezing. Hij moet gaan in de naam van Jezus.

Er blijft nog een tekst over die we moeten bespreken:

Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. (Jakobus 5:16)

Deze tekst wordt gebruikt om te zeggen: ‘zie je, pas als je breekt met zonde wordt je genezen.’

Begrijp me niet verkeerd, het is goed om met zonde te breken en zelfs een opdracht. Maar ik geloof niet dat het de genezing verhinderd. Een vers eerder worden namelijk de zonden vergeven zonder enige melding van belijden. Ook maakt vers 16 het eigenlijk niet duidelijk.

Ik deel dit vers in in de volgende delen:

1. Belijd elkaar de overtredingen,

2. Bid voor elkaar opdat jullie gezond worden,

3. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Ik ben ervan overtuigd dat punt 3 verwijst naar punt 1.

Belijd je zonden zodat je een rechtvaardig gebed voor de ander kan bidden, want die zijn krachtig.

Mijn conclusie is dat zonde geen hindernis hoeft te zijn voor bevrijding of genezing. Het is echter wel belangrijk om onze zonden te belijden. Ook kan het dat je wel geneest als je je zonde belijd. Bijvoorbeeld omdat de duivel dan niets meer heeft om zich (op leugenachtige manier) op te beroepen. Aan de andere kant heeft God belooft ons te reinigen van alle ongerechtigheid als we onze zonden belijden. (1Joh 1:9)

Dus praktisch gemaakt: Laten we zonden belijden en God danken voor de vergeving en reiniging. En laten we geen gehoor geven aan de duivel zijn leugens over dat hij ergens recht op heeft. Bied weerstand tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten. (Jak 4:7)

Voetnoten

1Ik wijk hier af van de HSV, die zegt namelijk ‘maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden.’ Dit staat echter niet in het Grieks. Ook staan er geen leestekens in de orginele Griekse tekst. Ik heb die bewust ergens anders neergezet.

Voorbeeldgebed (2024)
Dit gebed is bedoelt om te bidden met mensen die vastzitten in de leugen over generatievloeken. Het gebed weerlegt deze valse traditie op basis van Bijbelse proclamaties.

Jij:
Vader dank U dat U Jezus de straf heeft laten dragen voor mijn zonden.
Dank U dat we door Zijn dood gered kunnen worden en door Zijn striemen genezen.
Amen

Laat de zieke dit nazeggen:
Ik ben vrijgekocht door het bloed van Jezus (Rom 5:9)!
Ik ben niet langer onder de vloek van de wet, maar onder de zegen (Gal 3:13-14)!
Ik keer me af van alle zonde uit mijn voorgeslacht, en daarom zal ik de vloek niet dragen (ezech 18:20)!
Ik erken God alleen als mijn Vader, en Hij erkent mij als Zijn kind (Rom 8:15)!
Ik heb geen recht om de duivel autoriteit te geven, want Jezus heeft alle macht (Matt 28:19).
Jezus Christus is Heer.

Jij:
[Ziekte] verdwijn, in de Naam van Jezus! Het is fout wat je gedaan hebt want Jezus heeft het recht op mijn gezondheid! Laat [naam] met rust en ga uit hem. Lichaam, herstel je. Ga in lijn staan met het Woord van God (de Bijbel). Alle pijn verdwijn, (etc.)

Leendert - 15:07:00 @ Genezing, Uit de oude doos, Bijbelstudie, Bevrijding