Leger van Vrede

 

Blog

Lees hier over diverse onderwerpen met betrekking tot de Bijbel, het leven als Christen en theologie.

2023-09-02

Hoofdstuk 3 – Een aanval plannen

“Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God (2 Kronieken 20:15).”

Sun Zu beschrijft in hoofdstuk 3 van zijn boek hoe je kunt voorbereiden op een aanval. Hij beschrijft welke factoren er belangrijk zijn voor een succesvolle aanval. Sun Zu begint hier met het idee dat het het beste is om het land en leger van de vijand intact te houden. Hij schrijft hierover het volgende:

“Een leger intact houden het beste, een leger verwoesten minder goed.”

In het meest gunstige geval kunnen we de troepen van de vijand assimileren in ons eigen leger en strategisch inzetten in de oorlog. Evangelisatie is hierin een belangrijke strategie. Wie geen deel uitmaakt van het Koninkrijk van God is in de macht van de duisternis (Kol 1:13). En satan heeft er geen enkele moeite mee om zijn gevangenen in te zetten als soldaten in de oorlog. Het leger van de vijand intact houden kan door deze soldaten van de vijand tot Jezus te brengen.

Belangrijk is om te onderscheiden dat er twee manieren zijn om te vechten: defensief en offensief. Bij defensieve oorlog zijn we bezig met verdedigen en bij offensieve met aanvallen. Een oorlog die alleen defensief gevochten wordt kan in principe niet gewonnen worden (A), en dit is precies waar de Kerk vaak de fout ingaat. Het Principe van de Aanval kan als volgt onder woorden gebracht worden: “Neem, behoud en benut het initiatief (…) De vijand moet niet worden afgeweerd, maar neergeslagen (B).”

Daarom wil ik je uitdagen om de aanval aan te gaan. Maar kies elke aanval strategisch.
Daarover schrijft Sun Zu: “Wie weet wanneer hij kan vechten en wanneer niet, zal winnen.“  Voor het oorlogvoering is training en ervaring nodig. Het is essentieel om keuzes te maken over welke strijd je op dit moment wel of juist niet aangaat. Zo moet je bijvoorbeeld volgens Sun Zu alleen een stad belegeren als je geen andere opties meer hebt. Breng dus in kaart welke opties je hebt. Waar heb je op dit moment geloof voor? Ga dat gevecht als eerste aan! En waar kan je je geloof oprekken? Doe dat daarna. En ga zo verder.

De plannen van de vijand aanvallen

Sun Zu schrijft dat de beste strategie is om de plannen van de vijand aan te vallen. Ook Curry Blake schrijft dat het principe van aanval toegepast moet worden op zowel offensieve als defensieve acties (C). Wanneer de vijand de aanval opent, zouden we ons niet alleen moeten verzetten tegen die aanval, maar ook een uitval moeten doen.
Stel je een situatie voor waarin iemand wil breken met verslaving. Maar de verleiding blijft aan hem trekken. Wat we geleerd hebben om te doen is ons te verdedigen en ons te verzetten tegen de zonde. De uitdaging hier is om uit te vinden welk plan de duivel heeft met deze zonde. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat hij ons schuldig wil laten voelen waardoor we ons terugtrekken van onze verantwoordelijkheden. Deze persoon kan bijvoorbeeld denken: “Ik kan mensen niet vragen tot Jezus te bekeren als ikzelf nog zo zondig ben.” Laten we veronderstellen dat dit soort gedachten deel zijn van de vijandelijke aanval. Kun je nu zelf al een aanval bedenken richting het rijk van de duisternis?
Ga doen wat hij juist probeert te voorkomen. Ga iemand tot Jezus brengen, ga getuigen.
Of wanneer iemand ziek is denkt hij misschien: “Ik kan niet voor genezing bidden zolang ik nog ziek ben.” Hetzelfde principe is van toepassing. Zoek een zieke en bid voor zijn genezing. Het mooie is dat zaaien en oogsten een Bijbels principe is en wanneer we genezing of bekering zaaien, we dit ook als oogst mogen verwachten (vgl. Gal 6:7-10)!

Wanneer we onze strategie niet goed uitdenken kunnen we tegen verschillende problemen aanlopen. Misschien gaan we bidden voor dingen waar we enthousiast over zijn, maar zonder geloof. Ik denk dat enthousiasme, maar ook andere dingen zoals Bijbelkennis of hoop vaak met geloof verward wordt.
Jezus zegt over geloof: “alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen (Mark 11:24 NBV).” Mogen we ook een keer nederig zijn en erkennen dat we vaak niet krijgen waar we voor bidden? Als we Jezus hier serieus nemen betekent dat dat wanneer verhoring van onze gebeden uitblijft dit ligt aan ons geloof. Geloof komt door het horen van de verkondiging van Christus (Rom 10:17). Getuigenissen over hoe God soortgelijke gebeden verhoord heeft, Bijbelse beloften die betrekking hebben op jouw situatie, profetische woorden. Al deze dingen kunnen de woorden van Christus zijn die geloof bouwt (D).

Een plan maken

Vanuit deze theorie wil ik gedurende dit boek verder gaan om een stappenplan te maken om tot een aanvalsplan te komen. Jozua, de generaal van het leger van Israël had net een grote overwinning gehad in Jericho (Joz 6) en maakte plannen om de stad Ai te belegeren. Toen Jozua Jericho belegerde was dit in samenwerking met het plan van de Heer, het enthousiasme zal hoog opgelopen zijn. Misschien voelde het wel alsof ze de hele wereld aan konden. Jozua besloot een aantal mannen naar Ai te sturen om de omgeving te verkennen. Het enthousiasme waar ik het over had is te lezen in hun reactie wanneer ze terugkomen: “Laat niet heel het volk optrekken, maar laat ongeveer tweeduizend man of ongeveer drieduizend man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei daarmee niet heel het volk, want zij zijn maar met weinigen (Joz 6:3).” Jozua luistert naar hun raad en het gevolg is een nederlaag (vers 5). Wat deed hij anders?

Jozua ging uit van de adviezen van mensen, gebaseerd op enthousiasme in plaats van Gods advies, op basis van geloof. Pas wanneer Jozua weer naar God gaat ontdekt hij dat het volk ongehoorzaam was geweest. Ze verloren de slag om Ai ook omdat ze zichzelf niet kenden. Ze waren te trots geworden door hun eerste overwinning, dat ze nu dachten het in eigen kracht te kunnen doen. Nadat dit recht gezet is  geeft God een strijdplan en nemen de Israëlieten Ai in (Joz 8) (E).

Dit laat ons de eerste stap zien in het ontwikkelen van een aanvalsplan:
Overleg met de Heer

Wanneer we kijken naar diverse situaties waarin dit gedaan wordt in de Bijbel valt ons iets op: Gods plan gaat soms compleet tegen onze intuïtie in. Jozua moet rondjes lopen om Jericho, Gideon moet zijn leger steeds kleiner maken om Midian te verslaan en Josafat krijgt te horen dat de strijd helemaal niet van hem is, maar van de Heer (2Kron 20:17).

Ik vond het interessant om in mijn onderzoek een overeenkomst te ontdekken tussen Gideon en Josafat. Vergelijk de volgende citaten eens met elkaar:
Josafat: “Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht. (2Kron 20:12)

Gideon: “Maar hij zei tegen Hem: Och, mijn heer! Waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie (Recht 6:15).”

Beide mannen zien dat zij uit zichzelf niets hebben wat tot de overwinning leidt. Ik geloof dat dit exact de houding is die Jezus bedoelde toen Hij deze woorden sprak:

Bevoorrecht zijn de armen van geest; want van hen is het Hemels Koninkrijk (Matt 5:3 OBV).”

Laat dit je basishouding zijn richting God in de zoektocht naar Zijn strijdplan voor jou.

Tot slot

Hier zijn enkele kenmerken van een doelgericht plan (F). Deze kunnen helpen bij het opstellen van je eigen strijdplan:
Helder – iedereen moet begrijpen wat de bedoeling is
Haalbaar – het team dat het doel moet bereiken moet hiertoe ook in staat zijn
Betekenisvol – het doel moet bijdragen aan de overkoepelende missie: Gods Koninkrijk bouwen
Specifiek – je moet in staat zijn om vast te kunnen stellen of het resultaat gehaald is
Tijdgebonden – op het moment van de deadline moet er bekeken kunnen worden of het doel gehaald is

Casus  en reflectie

Het strijdplan van God voor Josafat
“Sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Josafat! Zo zegt de HEERE tegen u: Weest u niet bevreesd en wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af. Zie, zij trekken nu over de pas van Ziz. U zult hen aantreffen aan het einde van het dal, vóór de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de HEERE dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de HEERE zal met u zijn (2Kron 20:15-17).”

    • Beschrijf voor jezelf hoe je de 5 punten (helder, haalbaar, betekenisvol, specifiek, tijdgebonden) terugziet in Gods strijdplan. (Tip: lees eventueel het hele hoofdstuk voor de context!)
     
    • Wat is het verschil tussen offensieve en defensieve strijd?
    • Herken je de observatie dat de Kerk vaak in defensieve strijd verwikkeld is?
    • En hoe zit dat met jou persoonlijk?
    • Neem tijd om met God in gesprek te gaan over jouw persoonlijke strijdplan. Bedenk daarbij de volgende vragen:
        ◦ Welke strijd mag ik nu aangaan, en welke is voor later?
        ◦ Welke plannen heeft de satan in deze specifieke strijd?

Notities
(A) Prince, 1987, p.90
(B) Blake, 2019, p.51
(C) Blake, 2019, p.51
(D) Hier ga ik nu niet verder op in. Maar Tom de Wal heeft hier een boekenserie over geschreven: “Geloof voor het onmogelijke”
(E) Cleveland, z.d.
(F) vrij naar Blake, 2019, pp.41-42

Leendert - 05:15:22 @ Geestelijke Oorlogvoering | Een opmerking toevoegen